Logga In
   ...makes it easier, faster and more fun!
Logga In
 •  
  • Viqma System
  •  
  • Personlig startsida
  •  
  • Processer/Dokument
  •  
  • Kompetens
  •  
  • Avvikelser
  •  
  • Projekt
  •  
  • Systematiska Uppgifter
  •  
  • Objekt
  •  
  • Förbättringar
  •  
  • Risk/Möjlighet
  •  
  • Mål/Mät
  •  
  • Lagar/Krav
  •  
  • Kemikalier
  •  
  • Leverantörer
  •  
  • Undersökningar
 • <
 • >
 •  

Ledningssystem på webben


I VIQMA System består av 13 moduler

De samverkar och skapar en röd tråd i systemet. På så sätt bildar de tillsammans ett komplett ledningssystem. Välj enstaka moduler eller alla för ert företag.

Moduler med relationer till varandra

VIQMA System är uppbyggt enligt:

 • Krav från ISO-standarder
 • Tankesätt från LEAN-Produktion

      "Metoder och arbetsätt är inbyggda i systemet"

Funktioner


 • Påminnelsefunktioner
 • Remissfunktioner
 • Manualer i modulerna
 • Tydliga översikter
 • Utskriftsfunktioner

Plattform


 • Internetbaserat
 • Egen server
 • Säker inloggning (SSL)
 • Utvecklat i .net (Microsoft)

Avtal


 • Månadsabonnemang
 • Fria systemuppdateringar
 • Systemsupport ingår
 • 2 mån uppsägningstid

VIQMA Demo - Intresseanmälan


Hör gärna av dig till oss - Vi besöker Er för en kostnadsfri demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter här!


Personlig Startsida


På startsidan ser användaren vad som är aktuellt och prioriterat.

Det kan vara allt från allmän information till personliga aktiviteter.

Ni styr själva rättigheter och åtkomst till systemet, vilket gör att varje enskild användare har en unik startsida.

VIQMA Demo - Intresseanmälan


Hör gärna av dig till oss - Vi besöker Er för en kostnadsfri demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter här!


Processer/Dokument


Dokumenthanteringen i Viqma är processbaserad.

Den är lättöverskådlig, skapar ordning och struktur bland Era rutiner, blanketter och instruktioner.

Genom den digitala dokumentstyrningen uppfylls flera grundkrav i de olika ISO-standarderna med automatik.

Dokumenthanteringen är grundmodulen och flera smarta kopplingar finns till andra moduler i systemet.

VIQMA Koncernlösning


Via vår koncernlösning kan man visa gemensamma rutiner för flera företag.

Man får tillgång till sitt eget företags rutiner samt de gemensamma rutiner som finns i koncernen. Koncernlösningen kan även användas av olika grupper och föreningar som vill ha en gemensam plattform.

VIQMA Demo - Intresseanmälan


Hör gärna av dig till oss - Vi besöker Er för en kostnadsfri demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter här!


Kompetens


Visar vilka kompetenser som finns i företaget och vad har Ni för olika ansvar och befogenheter.

Med automatik skapas olika matriser som t.ex. befattningsmatris och kompetensbristmatris.

Här kan Ni även skapa utbildningsplaner och utvärdera utförda utbildningar.

Kompetensmodulen ger ett bra underlag för medarbetarsamtal och anställningar.

VIQMA Demo - Intresseanmälan


Hör gärna av dig till oss - Vi besöker Er för en kostnadsfri demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter här!


Avvikelser och Olycka/Tillbud


Avvikelsemodulen används för att och dokumentera oförutsedda händelser som Ni bör reagera på.

T.ex. reklamationer, leverantörsproblem, interna kvalitetsbrister och arbetsolyckor.

Genom att arbeta med PDCA metoden lär Ni er av tidigare misstag och får en tydlig uppföljning.

VIQMA Demo - Intresseanmälan


Hör gärna av dig till oss - Vi besöker Er för en kostnadsfri demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter här!


Projekt


Projektstyrning på ett enkelt sätt med A3 metoden.

Detta innebär att Ni snabbt får en tydlig överblick oavsett om projektet är stort eller litet.

Projektet kan bytas ner på aktivitetsnivå med olika ansvariga personer.

VIQMA Demo - Intresseanmälan


Hör gärna av dig till oss - Vi besöker Er för en kostnadsfri demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter här!


Systematiska uppgifter/Årsplan


Få systematik på uppgifter som ska genomföras.

Dvs. planera Era återkommande aktiviteter. T.ex. revisioner, möten, brandskyddsronder, service och besiktningar, avtal, medarbetarsamtal, leverantörsbedömningar och möten.

En överskådlig årsplan skapas utifrån registrerade uppgifter.

När det är dags för att utföra uppgiften får Ni automatiskt en påminnelse via mail.

VIQMA Demo - Intresseanmälan


Hör gärna av dig till oss - Vi besöker Er för en kostnadsfri demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter här!


Objekt


I objektsmodulen registrerar ni objekt som maskiner, fordon, fastigheter mm.

Genom att skapa ärenden för objekt, tex. service, besiktning, reparation, felsökning mm, så kan ni följa upp löpande aktiviteter för de olika objekten.

Ni får även en sammanställning över alla objekt, ärenden och kostnader.

VIQMA Demo - Intresseanmälan


Hör gärna av dig till oss - Vi besöker Er för en kostnadsfri demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter här!


Förbättringar


I förbättringsmodulen tar Ni hand om förslag och idéer som dyker upp i Er verksamhet.

Genom att aktivera idéer skapas förbättringsaktiviteter med plan för fortsatt arbete.

Kan användas både som förslagslåda och som metodik för förbättringsgrupper

VIQMA Demo - Intresseanmälan


Hör gärna av dig till oss - Vi besöker Er för en kostnadsfri demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter här!


Risk/Möjlighet


Registrera de risker och möjligheter som finns i verksamheten samt vad de har för påverkan.

En bedömningsmodell för sannolikhet och konsekvens som hjälper Er sedan att prioritera vad som är väsentligt att arbeta med och är en bra grund för att sätta mål.

Risk/Möjlighetsmodulen uppfyller kraven för hantering av miljöaspekter och arbetsmiljörisker. Den kan även användas för riskbedömning av maskiner m.m.

VIQMA Demo - Intresseanmälan


Hör gärna av dig till oss - Vi besöker Er för en kostnadsfri demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter här!


Mål och Mät


Arbeta målinriktat och bryt ner målen i delmål och aktiviteter.

Följ upp nyckeltal och statistik som Ni kan registrera antingen års-, månads- eller veckovis.

Välj ut vilka grafer och mål som ska visas på startsidan.

VIQMA Demo - Intresseanmälan


Hör gärna av dig till oss - Vi besöker Er för en kostnadsfri demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter här!


Lagar/Krav


Skapa en digital lista med de Lagar & Krav som ni berörs av.

VIQMA System bevakar sedan Er laglista och aviserar Er så snart en förändring sker.

Laglistan innehåller förordningar, föreskrifter, myndighetskrav och kommunala föreskrifter.

VIQMA Demo - Intresseanmälan


Hör gärna av dig till oss - Vi besöker Er för en kostnadsfri demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter här!


Kemikalier


I kemikaliemodulen gör ni kemikaliebedömningar.

Riskbedöm de kemikalier som riskerar personalens hälsa och påverkar miljön.

Följer nya kemikalielagstiftningen. Nya pliktogram enligt CLP.

VIQMA Demo - Intresseanmälan


Hör gärna av dig till oss - Vi besöker Er för en kostnadsfri demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter här!


Leverantör


Används för att värdera och bedöma betydande leverantörer.

Skicka med en enkel knapptryckning, ett webbformulär med frågor till leverantören.

I leverantörsmodulen visas en sammanställning av leverantörens svar, när certifikat går ut och leverantörsstatistik.

Ni kan även göra Er internbedömning här och skapa åtgärdsplaner.

VIQMA Demo - Intresseanmälan


Hör gärna av dig till oss - Vi besöker Er för en kostnadsfri demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter här!


Undersökningar


Skräddarsy egna webbaserade undersökningar.

Mottagaren svarar via ett webbformulär och resultatet sammanställs direkt i tabeller och grafer.

Det är enkelt att göra jämförelser mellan olika år.

Ni kan skapa hur många undersökningar Ni vill och för olika ändamål.

Vanligt förekommande är kundundersökning och medarbetarundersökning.

VIQMA Demo - Intresseanmälan


Hör gärna av dig till oss - Vi besöker Er för en kostnadsfri demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter här!